Pojecie bariera pochodzi z języka francuskiego- berriére- i oznacza tyle, co przeszkoda.
Jeśli mówimy o barierze przed chemikaliami, mamy obrazowo na myśli rodzaj muru lub
nieprzenikalnego środowiska, które zatrzymuje przed sobą chemikalia. Jeśli chcielibyśmy
ochronić osobę przed wpływem takich chemikaliów, to musimy zastosować odzież
ochronną lub rękawice chroniące skórę przed chemikaliami. Skóra sama w sobie posiada
pewną ochronę przed wnikaniem substancji, jednak wiele chemikaliów mimo to może
przeniknąć do skóry i znaleźć się w krwiobiegu.

Penetracja/ spływanie
EN ISO 6530
- procentowe zestawienie
- znikomy czas pomiaru
- problemy z substancjami lotnymi
- niska zawartość informacji


Dokładnie temu należy przeciwdziałać
poprzez unikanie kontaktu skóry z tymi chemikaliami i stworzenie bariery.
Dla użytkownika odzieży chroniącej przed chemikaliami i rękawic przy wyborze takich
środków ochrony osobistej na plan pierwszy wysuwają się najczęściej pytania o
rzeczywistą ochronę. Rodzaj bariery, jak długa bariera jest skuteczna, gdzie znajdę o tym
informacje- proste praktyczne pytania. Tylko odpowiedzi na nie są niestety proste. Często
informacja dla odbiory informacji j e s t niezrozumiała, ponieważ jest zbyt naukowa lub
jest źle interpretowana. To ostatnie może mieć istotny wpływ na ochronę użytkownika takich
środków ochrony osobistej. W ramach ochrony przed chemikaliami pod względem pomiarów technicznych w normach
ujęte zostały 2 warianty dla użytkownika. Jeden wariant mierzy przenikalność chemikaliów
przez pory lub otwory im materiale bariery. Chodzi tutaj o EN ISO 6530 (lub wcześniejszą
EN 368). W przypadku tej metody barierę ustala się poprzez to, że materiał bariery
poddawany jest wpływowi cieczy, następnie obserwuje się jak wiele tej cieczy spłynie po
materiale a jak wiele materiał ten go wchłonie. Ważne przy tym jest to, że wchłanianie i
spływanie zostaje zmierzone po jednej minucie a wchłanianie jest ustalane po prostu na
podstawie ważenia materiału absorpcyjnego.


Metoda ta jest problematyczna szczególnie dla substancji lotnych, jak na przykład
izopropanol. Wspomina się o tym co prawda w dzisiejszych raportach z testów, ale taka
informacja nie pojawia się już na ulotkach w opakowaniach produktów. Informacja o
barierze według EN ISO 6530 jest mierzona zgodnie z taką oceną w sposób bardzo
ograniczony, chodzi o jedną minutę zasilania a także podawanie w procentach wchłaniania (tylko
dla cieczy) jest bardzo niedokładne. Dla cieczy, które mogą łatwo wnikać w skórę i są bardzo
trujące, nie da się niestety skorzystać z tej informacji. Jeśli zatem kładziemy nacisk na istotnie
ukierunkowaną informację w celu ochrony użytkownika, powinniśmy przyjrzeć s ię
informacjom według wariantu 2. Chodzi o pomiar przenikalności oraz interpretację wyników. Pojęcie
?przenikalności? pochodzi z łaciny i oznacza tyle, co ?przenikać? lub ?przechodzić?.
Odpowiednio do obecnie stosowanej techniki pomiarów ochrony przed chemikaliami
według EN ISO 6529 mamy tutaj na myśli przenikanie na poziomie molekularnym.

 

Przenikalność
EN ISO 6529
- wyniki pomiarów w minutach
- długie czasy pomiarów, do 480
( minut
- kompleksowa opinia
- wysoka zawartość informacji
- wysoki potencjał dla błędnej
( interpretacji

 

Pod tym pojęciem rozumiany jest zatem fakt, że molekuły- czyli najmniejsze części
substancji niebezpiecznej- mogą przenikać przez barierę i jako niezmienione pojawiać się
po przeciwnej stronie. Tam ilość molekuł może być mierzony za pomocą nadających się
do tego metod. Dodatkowo mamy jeszcze czynniki wpływające na ilość mierzonych
molekuł, takie jak ciśnienie, powierzchnia i temperatura. Aby wyniki pomiarów były
porównywalne do poszczególnych miejsc pomiarowych, te czynniki wpływu ustalono w
normie EN ISO 6529.
Poza tym w tej normie opisano także, według jakiej metody ustalane są wyniki pomiarów.
Pozostałe dane według tej normy podano w minutach czasu przerwania. To, co najczęściej
zanika, to fakt, jak do tej danej dochodzi i co ona zasadniczo oznacza. Przerwanie molekuł
przez barierę jest podobne do przepływu wody przez kran, gdy jest on otwarty. Podczas
otwierania kranu ponad czasem otwarcia na jednostkę czasu przepływa coraz więcej wody
przez kran, aż do pełnego otwarcia. Podobnie zachowuje się pomiar ilości przerwanych
molekuł, liczba wzrasta w sposób ciągły aż do momentu, w którym osiągnie wartość
graniczną. Aby ustalić czasy, nie trzeba czekać aż do osiągnięcia wartości granicznej.
Można ustalić wartość, przy której nastąpi czas przerwania. Wartość tę ustalono w Europie
jako prędkość przerwania wynoszącą 1 ?g na minutę i centymetr kwadratowy. Jak można
zauważyć w tej definicji, także powierzchnia została tutaj zdefiniowana w sposób
normatywny. Czasy przerwania są zatem odczytywane w tym punkcie na krzywej pomiaru.
W rzeczywistości oznacza to jednak, że czasy przerwania nie są ŻADNYMI czasami, które
o z n a c z a ją w j a k i e j k o l w i e k f o r m i e bezpieczeństwo dla użytkownika, czasami są
one definicja z powodu porównywalności. Lub inaczej mówiąc, czasy przenikalności nie są
pewnymi czasami nośnymi! Skąd wiemy, jak długo bariera daje bezpieczeństwo lub jaka bariera jest
prawidłowa dla danego zastosowania? Odpowiedź jest prosta, wymaga jednak
wystosowania zapytania do producentachemikalia i bariera muszą być sprawdzane pod powyżej podanym aspektem. W
przypadku chemikaliów jest niezbędne, aby znać ich stopień zatruwania i to, w jaki sposób
mogą one zagrażać człowiekowi. Tylko w takiej kombinacji można ocenić barierę w taki
sposób, aby wynik mógł wykluczyć zagrożenie zdrowia dla użytkownika środków ochrony
osobistej.
Firma Protek-System do tego bardzo kompleksowego podejścia opracowała specjalny
serwis dla użytkowników i oferuje obszerne doradztwo w tym zakresie. Proszę do nas
zadzwonić, wysłać maila lub po prostu napisać- niezwłocznie się s Państwem
skontaktujemy.

 

Serwis firmy Protek-System Sp. z o.o.:
- doradztwo odnośnie optymalnej bariery
- łatwy do wypełnienia formularz
- szerokie spektrum materiałów
( barierowych
- wspaniała jakość opracowania